นโยบายความเป็นส่วนตัว

สล็อตเว็บตรง ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เราจึงมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย และไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมแล้ว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สล็อตเว็บตรง จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการดังต่อไปนี้

  • ผ่านทางเว็บไซต์ โดยท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ สล็อตเว็บตรงโดยตรง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
  • ผ่านทางระบบอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ (cookies) ซึ่งทาง  สล็อตเว็บตรง จะใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน เช่น เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม เวลาที่เข้าชม เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สล็อตเว็บตรง จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้บริการแก่ท่าน เช่น การให้บริการเกี่ยวกับเกมสล็อตออนไลน์ การให้บริการเกี่ยวกับโปรโมชั่น เป็นต้น
  • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ท่าน
  • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น การแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น เป็นต้น
  • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สล็อตเว็บตรง อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการตลาด เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

สล็อตเว็บตรง จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงับหรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

การติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อเราได้ในช่องทาง (onoscafe.com)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

สล็อตเว็บตรง อาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา

วันที่มีผลบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567